Všeobecné zmluvné podmienky používania, on-line služieb a inzercie na portály www.MojaInzercia.sk

Potvrdením voľby „súhlasím" a dokončením registrácie sa používateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky užívania služieb webovej stránky.

Používateľ je povinný pri registrácii pravdivo vyplniť registračný formulár. Používateľ registráciou prejavuje súhlas s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľa na webovej stránke. V prípade akýchkoľvek zmien podmienok poskytovania služieb prostredníctvom webovej stránky zo strany prevádzkovateľa, používateľ prehlasuje, že modifikované podmienky poskytovania služieb budú pre neho záväzné dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok užívania služieb webovej stránky. Ak bude používateľ pokračovať v užívaní služieb webovej stránky po vykonaní zmien podmienok prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

Používateľ súhlasí s tým, že bude užívať služby poskytované na webovej stránke v súlade so všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nevykonáva monitorovanie, editáciu, alebo cenzurovanie obsahu jednotlivých správ používateľa. Zodpovednosť a prípadné následky za obsah odoslaných správ a ich prípadný rozpor s platnými právnymi predpismi nesie sám používateľ. Používateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu webovej stránky k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ.

Registráciou dáva používateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

Používateľ sa zaväzuje nezasahovať iným používateľom do užívania služieb webovej stránky.

Používateľ súhlasí s tým, že bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať ani zneužívať na ľubovoľné komerčné účely žiadnu časť služieb poskytovaných na webovej stránke.

Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služieb webovej stránky nebude prenášať žiadny materiál, ktorého prenášanie alebo zverejnenie by naplnilo skutkovú podstatu akéhokoľvek trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších platných predpisov alebo by inak porušovalo platný právny poriadok Slovenskej republiky.

Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používateľovi z dôvodov nefunkčnosti alebo úplnej, či čiastočnej nedostupnosti služieb, či siete Internet, nedoručenia alebo doručenia e-mailu, prípadného neodoslania alebo odoslania emailu, nedostupnosti webovej stránky. Prevádzkovateľ rovnako nepreberá záruku za dostupnosť, včasnosť, bezpečnosť alebo spoľahlivosť pri poskytovaní informácií a služieb na webovej stránke ani iného klientského softvéru, za stratu dát prenášaných prostredníctvom siete Internet a nepreberá záruku za obsah správ adresovaných na e-mailovú adresu používateľa. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb alebo tovaru od iných subjektov, ktoré budú realizované prostredníctvom poskytnutej služby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie akejkoľvek služby s upozornením používateľa alebo bez takého upozornenia, kedykoľvek a bez akéhokoľvek záväzku voči používateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť službu komukoľvek a kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením